🔺دولت ونزوئلا با اشاره به «جنگ برق» آمریکا علیه کاراکاس، از تعطیل بودن مدارس و فعالیتهای تجاری در روز دوشنبه به دلیل تداوم قطعی برق خبر داد

@Akharinkhabar