🔺انتقاد "عباس عبدی" از اعلام سکته راننده به عنوان علت حادثه در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

@Akharinkhabar