♦️انتقاد مجری معروف از وزیر صمت درباره گرانی خودرو؛ کجای کارید آقای وزیر
@akharinkhabar