🔺سخنگوى وزارت كشور گمانه زنى ها پيرامون معرفى استانداران پيشنهادى را تكذيب كرد

@akharinkhabar