🔺موگرینی پس از نشست وزرای خارجه اروپایی: حمایت قاطع ما از اجرای کامل توافق هسته‌ای در کنار ایران که ایجاد ساز و کار ویژه مالی، یکی از اجزای آن است

🔹وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در این خصوص، به دیگر وزراء گزارش دادند
🔹این کار با کمک وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه، در حال اجراست
🔹کار رو به جلو است و همه اعضای اتحادیه، روی این مطلب نظر واحد دارند و که این توافق، برای امنیت اروپا حیاتی است
🔹این اصلا بدان معنا نیست که ما چشمانمان را بر روی چیزهای دیگری که البته در این توافق هسته‌ای، بدان پرداخته نشده بود، ببندیم

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX