🔺قطع واردات نفت از ایران غیرممکن است

وزیر خارجه هند:
🔹هم اکنون در حال بررسی جزئیات معافیت تحریمی آمریکا برای خرید نفت از ایران هستیم
🔹هیچ برنامه ای برای قطع واردات نفت از ایران در آینده نزدیک نداریم

@akharinkhabar