🔺لیست جدید تحریم های آمریکا مبنای عقلانی ندارد

وزیر اقتصاد:
🔹برای آنکه سربلند از تهدیدات دشمن خارج شویم باید به معنای واقعی همه امکانات را بسیج کرده و با داشتن طراح و برنامه توطئه های دشمن را خنثی کنیم

@akharinkhabar