🔺ایران‌اینترنشنال مکمل تحریمهای اقتصادی آمریکاست

حضرتی، نماینده مجلس:
🔹شبکه هایی نظیر ایران اینترنشنال مکمل جنگ روانی و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشورماست و این شبکه ها قبل از اینکه تحریمی اتفاق بیافتد فضای یاس و ناامیدی را میان مردم ترویج می کنند /مهر

@akharinkhabar