📷تصويري و جمله اي كه رييس كل بانك مركزي در اينستاگرامش منتشر كرد

@akharinkhabar