🔺ایران تجربه عبور از تحریم را دارد

سید حسین موسویان:
🔹ایران به اندازه کافی تجربه کافی برای عبور از تحریم ها را دارد چون در ۴۰ ساله گذشته انواع تحریم های چند جانبه و بین المللی را تجربه کرده و با مقاومت از عهده آن بر آمده است /ایسنا
@akharinkhabar