🔺آشنا ( مشاور رئیس جمهور) : تیر ناتوی عربی کمانه کرد و به سوی خودشان بازگشت

🔹آن که به دنبال تشکیل ناتوی عربی علیه ایران بود امروز تکاپوی آرام ارتش اروپایی علیه خودش را نظاره می کند.

🔹اولی هرگز شکل نخواهد گرفت چون ایران تهدیدی برای همسایگانش نیست و دومی دیر یا زود قوام خواهد گرفت چون آمریکا خطری برای همه دنیاست/ جماران

@Akharinkhabar