🔺تصادف شدید حسن شمشادی؛ «فاصله تا مرگ تنها کسری ازثانیه است»!
@akharinkhabar