با سلام

این پرسش‌نامه برای انجام پژوهش با هدف بررسی و شناسایی "انتظارات و خواسته‌های افراد در سفارش اینترنتی غذا" در اختیار شما قرار می گیرد.

از این که با اختصاص 9 دقیقه از وقت ارزشمند خود و تکمیل اختیاری این پرسش‌نامه در راستای دریافت آمار دقیق و قابل اعتماد ما را یاری می کنید از شما سپاسگزاریم 👌🙏

🔸 لینک تکمیل پرسشنامه 👇
https://goo.gl/forms/RYQqHAY1GqmKUiRS2