⚽️ مصدومیت سردار آزمون از ناحیه چشم در تمرینات روبین کازان

@Akharinkhabar