🔺محور صحبت‌های وزیر صنعت، مخالفان و موافقانش در مجلس

@Akharinkhabar