🔺امارات ماهواره پرتاب خواهد کرد

🔹امارات ⁩گفته است ماهواره "خلیفه‌ست" که توسط مهندسان این کشور ساخته شده را روز دوشنبه به فضا پرتاب می‌کند

@Akharinkhabar