📷وزیر ورزش: تماس برخی از مدیران فدارسیون ها با فدارسیون های جهانی اثری بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهد داشت

@akharinkhabar