🔺نمایندگان مجلس با با یک فوریت مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مخالفت کردند

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX