♦️تکمیلی 4 / اردوغان: در استانبول جنایتی انجام شده و ما باید بدانیم دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

🔹باید کاری انجام دهیم.
🔹هیچ کس حق ندارد فکر کند این پرونده بدون پاسخ به این سوالات بسته می شود.
🔹برخی اطلاعات موجود نشان می دهد که این پرونده کاملا طراحی شده بود. چه زمانی اطلاعات این پرونده منتشر می شود؟
🔹 اگر جنایتی روی داده باید عاملان و کسانی که در این قتل نقش داشتند، از هر کشوری بودند، شناخته شوند. این رسیدگی باید بر اساس قوانین اسلامی و قوانین بین المللی صورت بگیرد
🔹من با ترامپ نیز تماس داشتم و هر دو به این نتیجه رسیدیم که به این موضوع رسیدگی کنیم

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX