🚨فراخوان چهاردهمین دوره عالی مدیریت پروژه دانشگاه تهران
🎓گواهی از دانشگاه تهران
💎 ثبت نام: @Mbakhshi77
02161112177
02161112178
09303709097
اطلاع رسانی دوره ها:
https://t.me/edu_ut