♦️برهم صالح، رئیس جمهور جدید عراق: رئیس جمهور عراق خواهم بود و نه رئیس جمهور گروه یا جریانی خاص

🔹بر اساس نظام فدرال دموکراتیک عمل خواهم کرد و عراق بحران های دیگر را تحمل نخواهد کرد
🔹برای ملت عراق تلاش خواهم کرد. باید همه تلاش های خود را برای تامین خدمات عراقی ها فراهم کنیم

@Akharinkhabar