🔺بنر جالب یک مغازه دار😂
🔹روحساب کل کل با ترامپ زیر قیمت تولید
@akharinkhabar