🔺عارف: دانشجویان باید به شعارهای انقلاب پایبند باشند
🔹جنبش دانشجویی به عنوان نقاد قدرت باقی بماند

@Akharinkhabar