♦️یک مقام مسئول در وزارت صنعت: استعفای وزیر صنعت مربوط به روزهای اخیر نیست و بحثی بوده که در گذشته مطرح شده است

🔹اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b‎