🔺منع دستگاه‌های اداری از دریافت کپی شناسنامه

🔹سخنگوی سازمان ثبت احوال: به زودی به مردم اعلام می شود تا نشانی و کدپستی خود را به ثبت احوال اعلام کنند تا ارائه خدمات ادارات دولتی به افراد از طریق آدرس‌های ثبت‌شده باشد و دریافت کپی مدارک هویتی حذف شود/ فارس

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b