♦️دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات «حمید باقری درمنی» متهم فساد اقتصادی، به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد

🔹این پرونده ١٠ شاکی دارد
@akharinkhabar