♦️وزیر کشور: حضورخانواده ها درورزشگاه آزادی،با تصمیم شورای امنیت انجام گرفت

🔹صبح همان روزاعتراض‌های بازار را داشتیم

🔹تحلیل ما این بود که یک عامل نارضایتی را کم کنیم

@Akharinkhabar