🔺مرعشی:مذاکره به بن‌بست رسیده

عضو حزب کارگزاران:
🔹دربرابر کسانی که می‌گفتند نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد،حرف روشنی نداریم
🔹مامعتقد بودیم بامذاکره وتعامل بادنیا می‌توان مشکلات راحل کرد
@akharinkhabar