🔺اولین ناوشکن ارتش به "فالانکس ایرانی" ( سامانه دفاع نزدیک کمند ) تجهیز شد

🔹اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b‎