🔺نوبخت:
🔹بسته حمايتی اقشار ضعيف جامعه در حوزه حمايت‌ غذايی، اقتصادی و مالی نهايی و آماده شده است و گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود
🔹فردا یارانه نقدی مرداد واریز می‌شود
yon.ir/AsHb1