🔺اردوغان: تمام محصولات الکترونیکی آمریکا را تحریم می‌کنیم

🔹اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b‎