♦️رئیس جمهور: یارانه نیازمندان را باز هم افزایش خواهیم داد

🔹هم باید اقشار کم در آمد به آن ها کمک شود ، هم باید بازار ارز متعادل شود که دولت تمام تلاشش را انجام داده و خواهد داد
🔹امیدواریم مردم در هفته آینده شاهد بازار متعادلی باشند و هم میتوانیم روابط سیاسی خود با دنیا را داشته باشیم.
🔹از لحاظ سیاسی این حادثه بسیار مهم است که هنگام تحریم آمریکا علیه ما، اروپایی بیان میکند هرکس ایران را تحریم کند ما او را تحریم خواهیم کرد.

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b