🔺خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر به دنبال تصرف دارایی‌های ایران درانگلیس

🔹"دادگاه انگلیس تصمیم سال ۲۰۱۲دادگاه آمریکا مبنی برمسدودکردن و یاتصرف دارایی‌های ایران درانگلیس رااجرایی کند"
@akharinkhabar