♦️معاون وزیر صنعت بازداشت شد

🔹در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش 6400 خودروی لوکس یکی از معاونین وزیر صنعت بازداشت شد
🔹متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است/ فارس

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b