📸پلیس پاک‌دست، چک ۸۰۴ میلیون تومانی را به صاحبش بازگرداند

🔹سروان علیرضا افشار افسر پاک‌دست پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت، چک‌های ۸۰۴میلیون تومانی پیدا شده رابه صاحبش بازگرداند
@Akharinkhabar